محورهای اصلی

فرآیندهای نمک زدایی و تصفیه آب
◄ نمک زدایی آب دریا و مسائل کلی
◄ انتقال حرارت و جرم در سیستم های نمک زدایی آب دریا
◄ فناوری های غشایی
◄ فرایندهای نمک زدایی حرارتی
◄ فرایندهای تغذیه و پیش تصفیه
◄ اسمز معکوس
◄ تقطیر غشایی

◄ فناوری های نوین نمک زدایی
◄ افزایش بازده سیستم های نمک زدایی و کاهش قیمت
◄ بهبود کیفیت آب خروجی
◄ نانوفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون و میکروفیلتراسیون
◄ فناوری های بدون تخلیه پساب
◄ سیستم های ترکیبی
◄ رسوبگذاری و انتخاب مواد
◄ کنترل، پایش و حفاظت از خوردگی در صنایع نمک زدایی

مدیریت منابع آب

◄ اقتصاد آب، سرمایه گذاری، تقاضا و تأمین
◄ آب برای مناطق دور دست

فناوری های پایدار در حوزه آب
◄ استفاده از انرژی های تجدیدپذیر
◄ فناوری های نمک زدایی مبتنی بر انرژی خورشیدی
◄ فناوری های نمک زدایی مبتنی بر بازیابی انرژی
◄ اثرات زیست محیطی نمک زدایی و تصفیه آب
◄ تخلیه پساب و حذف ترکیبات خاص
◄ مطالعات موردی در خاورمیانه
◄ استفاده از فناوری زیستی، نانوفناوری و هوش مصنوعی


تاریخ های مهم

تاریخ های مهم برای اولین کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب (ICDWP2021) به شرح ذیل است

تاریخ همایش
۲۸-۳۰ بهمن ۱۳۹۹
تاریخهای مهم مربوط به ارسال مقالات
آخرین مهلت ارسال نسخه اولیه مقالات کامل ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
اعلام نتیجه به نویسندگان ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات ۱۳۹۹/۱۱/۵
تاریخ های مهم مربوط به ثبت نام
ثبت نام زود هنگام قبل از ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
ثبت نام عادی* از ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
ثبت نام دیرهنگام از ۱۳۹۹/۱۱/۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۲۲

*این آخرین مهلت ثبت نام برای همه نویسندگان است.

حامیان کنفرانس