تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

تاریخ های مهم برای اولین کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب (ICDWP2021) به شرح ذیل است

تاریخ همایش
۲۸-۳۰ بهمن ۱۳۹۹
تاریخهای مهم مربوط به ارسال مقالات
آخرین مهلت ارسال نسخه اولیه مقالات کامل ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
اعلام نتیجه به نویسندگان ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات ۱۳۹۹/۱۱/۵
تاریخ های مهم مربوط به ثبت نام
ثبت نام زود هنگام قبل از ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
ثبت نام عادی* از ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
ثبت نام دیرهنگام از ۱۳۹۹/۱۱/۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۲۲

*این آخرین مهلت ثبت نام برای همه نویسندگان است.